Day

March 14, 2021
Ibadah Minggu, 14 Maret 2021 (Sore) Oleh Pdp. Tomy Handaka Patria (GBT Kristus Pelepas) “Aku haus!” merupakan perkataan kelima dari tujuh perkataan menjelang kematian-Nya yang tercatat di dalam Injil. Perkataan ini merupakan ironi, peristiwa yang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Pemilik seluruh alam semesta, kok meminta minum? Dia yang menawarkan air hidup (Yoh. 4:14), mengapa...
Continue Reading
Ibadah Minggu, 14 Maret 2021 (Pagi) Oleh Pdt. Daud Soesilo (GBT Kristus Pelepas) Setelah mengucapkan tiga perkataan sebelumnya (baca: Luk. 23:34; 23:43; Yoh. 19:26-27), Yesus berdiam diri dalam penderitaan lalu mengucapkan, “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Eli adalah transliterasi bahasa Yunani dari kitab Mazmur yang berbahasa Ibrani (Mzm. 22:2). Benarkah Allah meninggalkan Yesus ketika Dia disalib?...
Continue Reading